Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor leden van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren

 1. Art. 1 Toepasselijkheid en definities

  1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot levering van wild en gevogelte en/of aanverwante producten en alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot levering van wild en gevogelte en/of aanverwante producten en alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met ons een verbintenis is aangegaan dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Art. 2 Aanbiedingen, prijsnoteringen en bestellingen

  1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Stijging c.q. daling van de prijs wordt tenminste drie dagen voor de dag van levering aan koper bekendgemaakt. In geval van prijswijziging heeft koper recht de koop te annuleren.
  3. Tenzij anders vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen:

   • gebaseerd op dagprijzen
   • gebaseerd op levering aan huis/bedrijf, magazijn of andere opslagplaats/verwerkingsruimte van koper, mits zonder extra kosten bereikbaar
   • exclusief B.T.W.
   • vermeld in Nederlandse valuta
  4. Op onze voor meervoudig gebruik bedoelde verpakking, zoals kratten en bakken, wordt aan koper statiegeld in rekening gebracht. Retouremballage wordt alleen aan koper gecrediteerd indien deze door ons aan koper in rekening is gebracht. Onze voor meervoudig gebruik bestemde verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
  5. Bestellingen dienen uiterlijk voor 13.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de gewenste aflevering aan ons te worden opgegeven. Bij wijziging in de bestelling worden door ons nader op te geven behandelingskosten aan koper in rekening gebracht.
 3. Art. 3 Inhoud van overeenkomsten

  1. Voor overeenkomsten en leveringen waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Art. 4 Betaling

  1. Tenzij anders overeengekomen of door ons vermeld, dient betaling van het factuurbedrag te geschieden in Nederlandse valuta contant bij aflevering of binnen tien dagen na factuurdatum middels storting of bijschrijving op een door ons aangegeven bank- of girorekening. De op onze bank-/giro-afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
  2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door ons is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd ons recht het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. Wij behouden ons het recht voor om leveringen onder rembours te verrichten.
 5. Art. 5 Levering, risico-overgang, transport

  1. Koper is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
  2. Een door ons aangegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij niet binnen deze termijn de bestelde zaken geleverd hebben, doch niet dan nadat ons bij aangetekend schrijven nog een redelijke termijn gegund is om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
  3. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door koper aan ons verstrekt is, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
  4. Het risico voor de zaken gaat op koper over op het moment dat wij de zaken aan de koper ter aflevering aanbieden.
 6. Art. 6 Reclames, inspectie, garantie

  1. Wij staan ervoor in dat zaken voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen/goedkeuringsvoorschriften zoals deze gelden in Nederland c.q. de Europese Unie.
  2. Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten c.q. zichtbare beschadigingen en kwaliteit te (laten) controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van koper staan.
  3. Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper onverwijld rechtstreeks te melden en vervolgens duidelijk omschreven en gemotiveerd op de afleveringsbon en de vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
  4. De reclames over de kwaliteit van het geleverde worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons binnen 24 uur na de aflevering hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
  5. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur te worden ingediend.
  6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen voor het indienen van reclames, wordt koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames van welke aard dan ook niet meer door ons in behandeling genomen.
  7. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij te onzer keuze hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, hetzij koper een creditnota doen toekomen voor de ondeugdelijke zaken, zonder dat koper enig recht kan doen gelden op welke verdere schadevergoeding dan ook, alles echter pas nadat de betreffende zaken aan ons geretourneerd zijn.
  8. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze schriftelijke toestemming daartoe en overigens onder de door ons te bepalen voorwaarden. Bij gegrondbevinding van de reclame zullen de kosten van retourzending, door ons aan koper worden vergoed. Indien een reclame ongegrond bevonden wordt, komen de kosten van retourzending van de zaken aan ons, voor rekening van koper. Tevens zijn wij alsdan gerechtigd, hetzij de zaken te vernietigen, hetzij de zaken na voorafgaande betaling van de kosten ervan, aan koper te retourneren.
 7. Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

  1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

   • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
   • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ons verrichte of te verrichten diensten;
   • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
  2. Het is de koper toegestaan de door ons geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
  3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem aan ons verschuldigde.
  4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 8. Art. 8 Ontbinding van overeenkomsten

  1. Op het tijdstip, waarop koper:

   • in staat van faillissement wordt verklaard of tot boedelafstand overgaat of wanneer hij in (voorlopige) surséance van betaling verkeert, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd danwel op koper de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
   • komt te overlijden;
   • onder curatele wordt gesteld;
   • enig op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
   • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daarbij inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
   • hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een van de opgenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van koper te vorderen, hetzij enig bedrag verschuldigd door koper op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en/of het geleverde als ons eigendom terug te vorderen en te (doen) nemen, alles onverminderd onze overige rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesses.
  2. Teneinde ons in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de zaken uit te kunnen oefenen, verleent koper reeds nu voor alsdan toestemming om zijn terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, daartoe te (laten) betreden.
 9. Art. 9 Aansprakelijkheid en exoneratie

  1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel bij koper als bij derden, ongeacht of zulks het beoogde dan wel zekere gevolg is van handelen of nalaten van onze onderschikten en de door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, danwel het gevolg is van een gebrek in een door ons geleverd product.
  2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het aan ons met betrekking tot de zich voordoende schade door de verzekering uitgekeerde bedrag.
  3. Koper vrijwaart ons geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard en de omvang daarvan, welke derden jegens ons geldend (trachten te) maken.
 10. Art. 10 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: (burger)oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.
  2. Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
  3. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 11. Art. 11 Toepasselijk recht

  1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 12. Art. 12 Geschillen

  1. Alle geschillen, waarbij inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten worden, met uitsluiting van enige andere rechterlijke instantie, door de Nederlandse rechter beslist. Ingeval de Rechtbank relatief bevoegd is, zijn wij bevoegd een geschil aanhangig te maken van de Rechtbank in het rechtsgebied waar wij zijn gevestigd dan wel kantoor houden.